รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงนโยบายการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554 ของ มทร.ธัญบุรี ว่า รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิบดี มทร.ธัญบุรี ได้มอบแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ โดยแบ่งเป็นการรับแบบโควตา การสอบตรง และการสอบผ่านระบบแอดมิชชั่น ซึ่งในระบบโควตานั้น ในปีการศึกษา 2554 นี้ มทร.ธัญบุรี จะให้โควตาแก่โรงเรียนเขตใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในเขตภาคกลางทุกโรง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นให้เข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรี โดยไม่ต้องสอบ แต่จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3.0-3.5 ขึ้นไป

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนการรับด้วยวิธีการสอบตรงนั้น ในทุกปีมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้น ในปี 2554 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับระบบใหม่ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียน และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง จากเดิมที่มีการสอบ 2 วัน ลดลงเหลือเพียง 1 วัน โดยจะจัดการสอบเฉพาะในวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนของนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกสายวิทยาศาสตร์จะสอบในวันที่ 10 มี.ค.54 กลุ่มสอง สายสังคมศาสตร์ สอบในวันที่ 11 มี.ค.54 ส่วน ระบบแอดมิชชั่น จะดำเนินการตามปฎิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดย มทร.ธัญบุรี จะส่งตัวเลขการรับให้ทาง สกอ.ต่อไป

รศ.ดร.จุไรรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับการรับสมัครจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 ทาง คือ ทางไปรษณีย์ สามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 53-31 ม.ค. 54 สมัครด้วยตนเอง สามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 53- 28 ก.พ. 54 และสุดท้ายการสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.rmutt.ac.th สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 53 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2554 นี้ มทร.ธัญบุรี ยังคงนโยบายเน้นในเรื่องคุณภาพการศึกษามากกว่าเน้นจำนวนนักศึกษา ดังนั้นจึงกำหนดไว้ว่าทุกชั้นปีจะต้องมีจำนวนนักศึกษาไม่เกิน 25,000 คน โดยนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง จะมีจำนวนเกือบ 7,000 คน แบ่งเป็น ระบบโควตา 24% ระบบสอบตรง 56% และระบบแอดมิชชั่น 20%

Only 7,000 new students being accepted to RMUTT  

Assoc. Prof. Churairat Duangduen, Ph.D. vice president from Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, revealed about new policy of new students’ admission in year 2011 that “Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, a president, has transferred the policy of new students’ admission. There are 3 ways to admit new students; those are by quota, central admission and direct university exams system. Especially, quota system will recruit new students, giving priority to every school from the central region of Thailand which they are nearby the university by grade at 3.00-3.50 above without having exam.”

In addition, vice president addressed that “from having direct university exam system, it always cause the traffic problems, according to there are 2 days for the examination. Therefore, 2011 there will be only 1 day of each examination (two main fields of studies: science and social). Science is on March 10, 2010 and social is on March 11, 2010. Moreover, the examination will focus on only the necessary questions for further studies. Meanwhile, admission system from Office of the Higher Education Commission will be sent the needed number of students later on”

She also added that “there will be 3 ways of applications. Firstly, it is by post. Interested students can purchase the application form from November 1st, 2010 – January 30th, 2011. Secondly, it is by self. Day of application purchase is on November 1st, 2010 – February 28th, 2011. Finally, it is by website (www.rmutt.ac.th). Day of online application started from November 1st, 2010 onward. However, RMUTT also set the limitation of number of students in every generation is at 25,000. Three way of admitting new students is around 7,000 as overall, divided into 24% for quota system, 56% for direct examination and 20% for admission system.”

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

มทร.ธัญบุรีเปิดนโยบายรับเด็กปี54 จบเกรด3รร.ภาคกลางไม่ต้องสอบ

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ได้มอบนโยบายการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2554 ของ มทร.ธัญบุรี ว่า จะรับนักศึกษาใหม่ประมาณ7,000 คน แบ่งเป็น ระบบโควตา 24% ระบบสอบตรง56% และรับผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการ รับนิสิต นักศึกษาหรือ แอดมิชชั่น 20% โดยการรับในระบบโควตานั้น จะให้โควตาแก่โรงเรียนในเขตภาคกลางที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทุกโรงเป็น ผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้าเรียนในมทร.ธัญบุรี โดยไม่ต้องสอบแต่จะต้องมีผลการเรียนระดับ 3.0-3.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะที่จะศึกษาต่อ

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ส่วนการรับด้วยวิธีการสอบตรงนั้น ในทุกปีมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ดังนั้น ในปีการศึกษา 2554 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ปรับระบบใหม่เพื่อช่วยเหลือนักเรียน และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง จากเดิมที่มีการสอบ 2 วัน ลดลงเหลือเพียง 1 วัน โดยจะจัดการสอบเฉพาะในวิชาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนของนักศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกสายวิทยาศาสตร์จะสอบในวันที่ 10 มี.ค. 2554 กลุ่มสอง สายสังคมศาสตร์ สอบในวันที่ 11 มี.ค. 2554 ส่วนระบบแอดมิชชั่น จะดำเนินการตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยมทร.ธัญบุรี จะส่งตัวเลขการรับให้ทาง สกอ.ต่อไป

รศ.ดร.จุไร รัตน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการรับสมัคร จะรับสมัครใน 3 ทาง คือ ทางไปรษณีย์ สามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2553-31 ม.ค. 2554 สมัครด้วยตนเอง สามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2553-28 ก.พ. 2554 และ สมัครผ่านทางเว็บไซต์www.rmutt.ac.th สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2553 เป็นต้นไป

มทร.ธัญบุรี เปืดรับ น.ศ. ใหม่ ปี 2554 ร่วม 7,000 คน