รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ว่า เป็นนโยบายที่ดีเพราะจะผลักดันให้ผู้เรียน สถานศึกษาสนใจการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานระดับสากลนั้นจะใช้ TOEIC (Test of English for International Communication ) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IELTS (International English Language Testing System) เป็นตัวประเมินแต่ว่าส่วนของประเทศไทยนั้น ตนมองว่า น่าจะเริ่มต้นใช้มาตรฐานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อน เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ให้มีการจัดทำข้อสอบกลางภาษาอังกฤษของสถานศึกษานั้นๆ ขึ้นมาครอบอีกครั้ง โดยให้มีมาตรฐานข้อสอบเทียบเท่า CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่หากกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่านี้อาจจะเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะขีดความสามารถต่อการเรียนการใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษากลาง จะทำให้ไม่คุ้นเคยและเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ดังนั้นจึงควรมีมาตรฐานกลางภาษาอังกฤษเทียบเท่าที่ใช้ในประเทศไทยก่อน และหลังจากนั้นหากเด็กคนไหนมีความตั้งใจ มีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นก็จะไปฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ และไปสอบมาตรฐานระดับสากลต่อไป

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนขอ งมทร.ธัญบุรี มีการเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางระบออนไลน์ มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอยู่ตลอด มีการจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษ เรียกว่า RT-TEST เป็นมาตรฐานภายในเทียบเท่า CT-TEP ซึ่งหากนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 500-550 คะแนนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ๆก็จะส่งไปสอบ TOEIC TOEFL และ IELTS ต่อไป อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษนั้น อยากให้มีการจัดทำทั้งระบบการศึกษา ให้รัฐจัดทำข้อสอบกลาง เพื่อทดสอบนักเรียนในทุกช่วงระดับชั้นเป็นการทดสอบสมรรถนะด้านการเรียนภาษา อังกฤษให้เด็กเกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้รัฐควรส่งเสริมและ สนับสนุนในเรื่องค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงให้ต่ำลง หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการสอบด้วย

“ส่วนการกำหนดผลการเรียนภาษาอังกฤษ ลงในทรานสคริปต์เพื่อบ่งบอกวุฒิทางภาษาตามมาตรฐานสากลนั้น อยากให้ตระหนักว่า หากทำเช่นนั้นอาจเป็นความด่างพร้อยของนักศึกษาบางคน เพราะบางคณะอาจไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนัก แต่นักศึกษาอาจมีคะแนนเรียนที่ดี มีสมรรถนะด้านกิจกรรมดี ควรทำเป็นประกาศนียบัตรควบคู่แทน คะแนนที่ระบุในใบทรานสคริปต์อาจจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในชีวิต แต่ทักษะทางสังคมกับความสามารถต่างหากที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสำเร็จใน ชีวิต” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.