รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์ Center of Excellence (COE) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ มุ่งเน้นงานวิจัยเฉพาะทาง และเน้นการพัฒนาฝึกอบรมให้นักศึกษาภายในและบุคคลากรภายนอก ซึ่งศูนย์ COE ดังกล่าว จัดตั้งเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศใน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลอนุมัติ ประกอบด้วย ยานยนต์และชิ้นส่วน แฟชั่นสิ่งทอ อาหาร Automation ICT และพลังงาน ซึ่งจากศักยภาพของมทร.ธัญบุรี ได้มีการขยายออกไปอีก 2 คลัสเตอร์ คือ ดิจิตอล อิโคโนมี่ และการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ COE ให้ได้ 22 ศูนย์ ภายในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถทำงานและตอบสนองเมกะโปรเจคของประเทศได้ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ไปแล้ว 8 ศูนย์ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs 2. ศูนย์สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3. ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 4. ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center 5. ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 6. ศูนย์โรงพิมพ์ 7.ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักร CNC 8. ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรม

สำหรับศูนย์ COE เหล่านี้อยู่ภายในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอนให้กับนักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติการใช้งานได้เสมือนจริง เพราะมีเครื่องมือมากกว่าห้อง Lab ปกติ นอกจากนี้ ศูนย์ COE นี้ยังสามารถส่งเสริมเรื่องการเรียนเฉพาะทาง อาจารย์สามารถรับงานวิจัยได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าในปีนี้จะมีรายได้จากงานวิจัยประมาณ 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาทในปี 2560 รวมถึงจะต้องทำหน้าที่อบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้มีศักยภาพสนองตอบต่อภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเทคนิคขั้นสูงต่อไป

“ทั้งนี้เป้าหมายของ COE จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะจะมีการทำงานวิจัยร่วมกับสถาประกอบการ มีการบูรณาการเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหลัก สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้และทักษะในระดับสูง รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” อธิการบดี กล่าวในที่สุด