นายพิศาล ตันสิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะผู้ออกแบบและควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดภูมิทัศน์พุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า วัดได้จัดสร้างสถานที่ดังกล่าวขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดสวนคือเรียบง่าย จึงออกแบบให้เป็นสวนสไตล์อินเดีย
“นักศึกษามีประมาณ 240 คน ได้แก่ ชั้นปีที่ 1-3 ทำงานตรงกับวิชาที่นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องเรียน และต้องพบปัญหาคือต้นไม้แต่ละชนิดที่วัดได้รับบริจาคมามีความหลากหลาย เป็นปัญหาที่นักศึกษาได้ศึกษาจริง ตามนโยบายบัณฑิตแฮนด์ ออน คือฝึกการทำงานในสายงานวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ” นายพิศาลกล่าว
ด้าน พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เจ้าคณะตำบลคลองหก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เปิดเผยว่า วัดจัดตั้งพุทธอุทยาน สังเวชนียสถานจำลอง ตามดำริท่านพุทธทาสภิกขุที่ต้องการตอบแทนพระคุณพระพุทธเจ้า และจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มทร.ธัญบุรีรับผิดชอบ 2 ส่วน ได้แก่งานประติมากรรมตกแต่งพระอุโบสถ โดยอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และส่วนแลนด์สเคปรอบสาลวโนทยาน โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

C-151027012159