edusiamrath@gmail.com

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย.58 โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young-MBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3618, 3697

 

C-151028021036