นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมปรับภูมิทัศน์ และจัดสวนบริเวณสังเวชนียสถานจำลอง ที่วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

C-151017012192

C-151017037106