งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประดิษฐ์พานพุ่มน้อมรำลึกในเมตตาคุณ พระกรุณษคุณเนื่อในวาระครบ 102 ปี นับแต่ประสูติกาล และครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

C-151017009072