คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมกันจัดภูมิทัศน์” พุทธอุทยาน สัวเวชนียสถานจำลอง” วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

C-151020009092