สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2558 โดยระดับปริญญาเอกเปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และระดับปริญญาโทเปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร YoungMBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการ วิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3618, 3697

C-151025018090