รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้จัดตั้งศูนย์ Center of Excellence (COE) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะ มุ่งเน้นงาน วิจัยเฉพาะทาง และเน้นการพัฒนาฝึกอบรมให้นักศึกษาภายในและบุคลากรภายนอก ซึ่งศูนย์ COE ดังกล่าว จัดตั้งเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศใน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลอนุมัติ ประกอบด้วย ยานยนต์และชิ้นส่วน แฟชั่นสิ่งทอ อาหาร Automation ICT และพลังงาน ซึ่งจากศักยภาพของมทร.ธัญบุรี ได้มีการขยายออกไปอีก 2 คลัสเตอร์ คือ ดิจิตอล อิโคโนมี และการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ COE ให้ได้ 22 ศูนย์ ภายในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สามารถทำงานและตอบสนองเมกะโปรเจกท์ของประเทศได้ โดยขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ไปแล้ว 8 ศูนย์ ประกอบด้วย 1.ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้าน SMEs 2.ศูนย์สำนักงานออกแบบ สถาปัตยกรรม 3.ศูนย์ผลิตและบริการ วิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 4.ศูนย์ปฏิบัติการ Media Technology Service Excellence Center 5.ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 6.ศูนย์ โรงพิมพ์ 7.ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักร CNC 8.ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรม โดยศูนย์ COE เหล่านี้ อยู่ภายในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอนให้กับนักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติ การใช้งานได้เสมือนจริง เพราะมีเครื่องมือ มากกว่าห้อง Lab ปกติ นอกจากนี้ ศูนย์ COE นี้ยังสามารถส่งเสริม เรื่องการเรียนเฉพาะทาง อาจารย์สามารถรับงานวิจัยได้ทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าในปีนี้จะมีรายได้จากงานวิจัยประมาณ 200 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านบาท ในปี 2560 รวมถึงจะต้องทำหน้าที่อบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ให้มีศักยภาพสนองตอบต่อภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเทคนิคขั้นสูงต่อไป

C-151009005125