มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และ เส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว การประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิต ภัณฑ์จากบัวจากผู้ผลิต และผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว โทร. 0-2549- 3043 และ 0-8969-2980 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th

C-151008035103