ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค.58 โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และเส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” และ “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” รวมถึงการประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบัว จากผู้ผลิตและผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์www.lotus.rmutt.ac.th

C-151007021040