รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี

“บัวเป็นพืชที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกบัว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาสายพันธุ์บัวและวิธีการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกร การปลูกบัวเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเป็นอย่างมาก การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับบัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือ ระหว่างนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกร และบุคคลทั่วไปในการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้านการเกษตร ด้านการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้าน ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดประชุมวิชาการนั้น ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และเส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว และการประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบัว จากผู้ผลิตและผู้ปลูกบัวโดยตรง รวมถึงในงานยังมีการแจกพันธุ์บัวให้ได้ไปปลูกฟรี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3043, 0-8969-2980 หรือเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th

C-151006018087