คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สนใจขอรับแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อตามที่กรรมการสรรหากำหนดได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่วันที่ 5p12 ต.ค.2558 ระหว่างเวลา 08.30p16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-3161

C-151001014146

C-151001036125