รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองขับรถไฟฟ้าที่จะนำมาบริการรับส่งนักศึกษาภายในมหา วิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการลดมลภาวะ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

 

C-151002037145

C-151002012153