ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่าและผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทำพิธีสวดมนต์เย็นและทำบุญถวายแด่ครูอาจารย์ เทพเทวดา  และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน  2558 เวลา 05.00 น. ทำพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวลา 09.00 น. เริ่มพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ณ ห้องสุนทรวาทิน ชั้น 1 และพิธีไหว้ครูดุริยางค์ไทย ณ ห้องรามราฆพ ชั้น 5

การไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรีนี้ แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา และการไหว้ครูดังกล่าวมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลต่อผู้เข้าร่วม ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.rmutt.ac.th หรือโทร. 02 549 4581 – 2

โดย : อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 4990