คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการวิเคราะห์และทดสอบ จัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์เครื่องมือ จัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมีและควบคุมการเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี เคมีสำหรับวิศวกรและวิชาที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษา ทำความสะอาดและตรวจสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 7-17 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 549 4154