นายวันชนะ มหาสวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติขึ้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ลดปัญหาการให้อาหารปลาที่ไม่ตรงเวลา และให้อาหารมากเกินไป ลดต้นทุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

ตัวเครื่องได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต ออกแบบอิงตามวัสดุที่เลือกใช้ จากรูปแบบ Form Follows Function ให้มีรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งาน ตัวเครื่องเป็นทุ่นลอยน้ำ จะติดไว้ตรงกลางของกระชังปลา ถอดประกอบได้ 3 ส่วน คือ 1.ส่วนโครงยึดถังใส่อาหารและแผงโซลาร์เซลล์ 2.ขายึดทุ่นลอยน้ำกับโครงยึดถังใส่อาหาร และ 3.ทุ่นลอยน้ำ

การทำงานเป็นระบบตั้งเวลา โดยใช้ ไทเมอร์เป็นตัวตั้งเวลา เพื่อให้เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติ โครงสร้างของเครื่องโดยรวมมีขนาดกว้าง 120 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม. สูง 165 ซ.ม. แม้เครื่องนี้จะมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่คุ้มค่า เนื่องจากวัสดุเป็นสแตนเลส ทนทานต่อแดดฝน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้สนใจสอบถามได้ที่โทร. 08-3279-2135

C-150825037137