ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า วงการวิทยุโทรทัศน์ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม และผู้บริโภค ซึ่งการนำเสนอข่าวสารหรือรายการต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และผู้ผลิตรายการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถผลิตรายการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผลิตรายการอย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภค ในส่วนฝ่ายควบคุม มีหน้าที่ที่จะต้อง กำหนดขอบเขตของรายการและข่าวสารก่อนที่จะเผยแพร่ออกอากาศสู่สายตาประชาชนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายควบคุมในการเผยแพร่ออกอากาศแล้วแต่ผู้บริโภคเองยังต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้สิทธิของตน ที่จะเลือกรับข่าวสารและรายการที่มีประโยชน์ต่อตนเอง เนื่องจากปัจจุบันวงการโทรทัศน์ไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจระบอบทุนนิยม ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าคุณภาพของรายการและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ โดยขาดการคำนึงถึงจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น นักศึกษากลุ่มนี้เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมให้วงการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของไทยพัฒนาไปในทางที่ดี โครงการสัมมนา “ตีแตกสื่อไทยบริโภคอย่างไรให้อร่อย” มีความต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในส่วนของกฎหมายสื่อวิทยุโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ รวมไปถึงเป็นการหาความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆกับผู้ร่วมสัมมนาในหัวข้อ มาตรฐานของวงการโทรทัศน์ไทยในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลต่างๆ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และรูปแบบของรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรคือ คุณกิตติชัย ใสสะอาด สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นาย สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ พิธีกรรายการคนค้นคน บริษัท ทีวีบูรพา นาย ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ (เต๋า ทีวีพูล) โปรดิวเซอร์ รายการ TV POOL LIVE ซึ่งทางคณะและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวงการวิทยุโทรทัศน์ให้พัฒนา และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.084-103-2279 หรือที่ www.rmutt.ac.th

Free! Faculty of Mass Communication Technology, RMUTT, invites to join the seminar about Thai radio and television sector. 

Dr. Vichai Payakkaso, the faculty dean of Faculty of Mass Communication Technology at RMUTT revealed that “radio and Television production has been divided into 3 main sections, production, control and consumers, which are the taking the big task in order to explore the news and other programs with high quality and efficiency for the consumers.   Meanwhile, producers need to understand perfectly which type and kind of the programs can be conveyed to consumers. These lead the producers would be able to produce the programs match the need and want of the targets with high quality and efficiency to community. At the same time, the control section needs to limit the ability of the programs or producers go a long with the Act of Radio and Television. However, the consumers need also to protect their right to select the news and program properly and correctly and they must be able to follow up the change of trend of radio and television in accordance of capitalism economy leading the present producers have produced the program in term of business much more that the term of ethics.”

Dr. Vichai also added that “there are groups of students who are as the cogs to help solve the problem and drive the radio and television moving forward to the good way. They have envisaged this severe problems and conduct “Hit the Thai Media, how to consume efficiently and correctly.” This seminar will convey the messages about the laws of radio and television, production process and consumers’ right protection including the knowledge exchange shared by between the experts and participants about the its standard of information presentation, regulation and current types. The invited experts are such as Mr. Kitti Sai Saad from Audiences and Listeners Council, Ms. Maneerat Kumjornkitjakarn from Office of Secretariat, National Telecommunication Commission of Thailand, Mr. Suthipong Thammawut of Khon Kon Khon (Seeking People) Program, TV Boorapa Company and Mr. Pumipat Thammapan, a producer from “TV Pool Live”.”

This seminar is going to conduct on Friday 27, 2010 at Bangkok Art and Culture Center. The faculty hopes fully that this seminar with free of charge could help change and develop the radio and television sector better. For more information please contact 084-103-2279 or www.rmutt.ac.th.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha