สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันทดลองการออกแบบการให้น้ำแก่ผลิตผลทางการเกษตรผ่านระบบมือถือ เพื่อช่วยผ่อนแรงให้กับเกษตรกร

C-140324039019