รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

C-140324037070

C-140324012013