ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

C-130907021032