บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ปริญญาโท ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Executive-MBA (แผน ก แบบ ก2) วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ หลักสูตร Executive-MBA (แผน ข) วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แผน ก แบบ ก2) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2556 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-3618-9