คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี อบรมถ่าย ทอดความรู้การรวบ รวมองค์ความรู้การเรียนการสอน-การวิจัย โดยมี ผศ. สมควร สนองอุทัย ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากร

rmutt_news_2013-07-30_03