ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่แทน รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนปัจจุบันซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ส.ค.2556 โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการลงมติ และคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือก รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี คนใหม่ แต่เพื่อความมั่นใจในกระบวนการสรรหา ตนได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นว่ากระบวนการสรรหา ในครั้งนี้ขัดกับกฏระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสามารถยื่นคัดค้านการ สรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ ภายใน 15 วันนั้น ล่าสุดครบกำหนด 15 วันแล้ว ซึ่งไม่พบว่ามีผู้ยื่นคัดค้าน รศ.ดร.ประเสริฐ และกระบวนการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้นตนในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฯจึงได้ลงนามเสนอชื่อ รศ.ดร.ประเสริฐ เป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ไปแล้ว

“ผมคิดว่าเนื่องจากกระบวนการสรรหาในทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ประกอบกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ได้รับคะแนนจากสภามหาวิทยาลัย สูงถึง 18 เสียง คะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนเอกฉันท์ ดังนั้นจึงไม่มีใครยื่นคัดค้านการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ และเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าผู้ได้รับการสรรหาเข้ามาทั้งสองท่านมี ความเหมาะสม เพราะล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกก็ยอมรับได้”

นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของ รศ.ดร.ประเสริฐ ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกระบวนการสรรหาต่างๆ ในทุกขั้นตอน ก่อนเสนอรายชื่อให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป.