คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากร

rmutt_news_2013-07-29_11

rmutt_news_2013-07-29_13