ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ มทร.ธันบุรี ได้เข้าไปมีบทบาทในด้านบริการงานวิชาการให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดย มทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในสาขานี้

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้นจากที่ มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้กำหนดสายงานที่จะดำเนินการ 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อและจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์ โดยหลังจากนี้ มทร.ธันบุรีจะร่วมมือกับสมาคม สมาพันธ์ และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับ มทร.ธัญบุรี เพื่อแยกตำแหน่งหน้าที่ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อใช้วัดระดับความสามารถต่อไป โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดได้ 9 ระดับ แต่ในบางสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบเพื่อใช้วัดผล

rmutt_news12