รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาดุก ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554

rmutt_news11