ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้เข้าไปมีบทบาทในด้านบริการงานวิชาการให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมทร.ธัญบุรีได้รับมอบหมายให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันสาขาดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและความต้องการระดับสากล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงเห็นว่าควรจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในสาขานี้ด้วย โดยกำหนดสายงานที่จะดำเนินการมี 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อและจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการ กระจายสินค้า สายงานการส่งออกและ นำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิส ติกส์ ทางมทร.ธัญบุรี จะร่วมมือกับสมาคม สมาพันธ์และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อแยกตำแหน่ง หน้าที่ ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพ โลจิสติกส์ ใช้ในการวัดระดับความสามารถต่อไป

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้กำหนดมาตรฐานไว้ 9 ระดับ แต่ในบางสาขาการวัดระดับความสามารถอาจไม่ถึง 9 ระดับ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพนั้น และหลังจากการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสำเร็จแล้ว จะนำไปออกเป็นข้อสอบเพื่อใช้วัดผล โดยวัดจาก 1.ความรู้ 2.ทักษะ และ 3.คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มทร.ธัญบุรีจะต้องดำเนินการให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และสามารถวัดผลได้ทุกสายงานโลจิสติกส์ เพราะในปี 2558 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การรับบุคลากรเข้าทำงาน มาตรฐานวิชาชีพจะช่วยวัดบุคลากรที่จะเข้าทำงานได้

สำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษา หากมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์แล้วเสร็จ จะช่วยให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดสาขาโลจิสติกส์ สามารถนำไปกำหนดในเนื้อหาหลักสูตรได้ เพราะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

rmutt_news-43

rmutt_news04