ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ให้จัดทำมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีความจำเป็นเพราะประเทศไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน และปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางอากาศและทางบกอยู่แล้วนั้น จากการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการกำหนดเป็น 7 สายงาน ได้แก่ สายงานจัดซื้อและจัดจ้าง สายงานการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า สายงานการส่งออกและนำเข้า สายงานสินค้าคงคลังและจัดการสินค้า สายงานการบริการลูกค้า สายงานสนับสนุนโลจิสติกส์ และสายงานการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งหลังจากนี้จะประสานข้อมูลกับสมาคม สมาพันธ์ และกลุ่มสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ เพื่อแยกตำแหน่งหน้าที่ ความสามารถของบุคลากร นำมาเขียนเป็นมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้ในการวัดระดับความสามารถต่อไป.

rmutt_news-16

rmutt_news-24