น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า  ขณะนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาอาหารและโภชนาการ 500 คน แต่คณะฯไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อได้หมด โดยในสาขานี้หลักสูตร4 ปี สามารถรับได้ประมาณ 90 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี รับได้ประมาณ 60 คน  ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นการเรียนการสอนด้าน Cooking  Nutrition และ Science  โดยการทำอาหารจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของโภชนาการ วิทยาการประกอบอาหาร วิทยาการทางการอาหาร จุลชีวะ หรือสุขาภิบาล  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอาหารมีผู้สมัครประมาณ 100 คน แต่สามารถรับได้เพียง 60 คนเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเกี่ยวกับ Food service Industry

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานประกอบการจำนวนมาก ได้ร้องขอให้มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น เพราะงานทางด้านภาคบริการ อุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายฐานการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้  ซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นคณะฯไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ติดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารย์ด้านอาหาร เนื่องจากการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่บุคลากรที่เข้ามาสอนสายวิชาการการส่วนใหญ่จะสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสอนด้านอาหารได้  ดังนั้นคณะฯ จึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการอาหาร(เชฟ) เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านในแต่ละวิชาแทน

นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงาน และสถานประกอบการในการที่จะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการให้มากขึ้น เช่น ทางด้านโภชนาการจะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในโรงพยาบาล ด้านอาหารจะส่งไปที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานประกอบการที่เป็นเฟรนไชส์ของธุรกิจอาหาร ทั้งนี้การที่นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจ ยังสถานประกอบการเอกชน จะส่งผลดีกับนักศึกษาในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรองรับได้เท่ากับภาคเอกชน รวมถึงในวิชาเลือกเสรี คณะฯ ยังได้มีการประสานงานไปยังสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาเพิ่มอีก 1 ภาคการศึกษา โดยสถานประกอบการจะสนับสนุนโดยการผู้เชี่ยวชาญในการที่จะสอนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อฝึกงานสหกิจศึกษาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการก็จะสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อได้ทันที      โดยไม่ต้องสอนงานเพิ่มให้

“แม้ว่าขณะนี้ทั้งประเทศไทยจะมีสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านอาหารและโภชนาการอยู่หลายแห่ง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ กลับมีความต้องการนักศึกษาของมทร.ธัญบุรีเข้าร่วมงานด้วย เพราะมหาวิทยาลัยจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย  Cooking  Nutrition และ Science     ทำให้ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะมีสถานประกอบการเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปทำงานอย่างต่อเนื่อง” คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ กล่าวในที่สุด

Increasing Enrollment Interest for Faculty of Home Economics Technology

The Faculty of Home Economics Technology has received increasing popularity among fresh high school graduates as a choice of continuing study, said the faculty’s Dean Jeerawat Rien-aree.

“Although there is a surge in the number of cooking institutions in recent years, the private sector still prefers our graduates because they possess knowledge in three important areas, including food, nutrition, and science,” said the Dean.

For the 2013-2014 academic year, the Food and Nutritions program received more than 500 applicants, while the capacity for enrollment is limited to 90 for the four-year program and 60 for the two-year transfer program. The program’s curriculum is consisted of cooking, nutrition, and science majors. Meanwhile, the Food Service Industry program received approximately 100 applicants, while the maximum capacity for enrollment is at 60.

According the the Dean, the Faculty would like to enroll more students into the programs; however, the lack of instructors with specialized knowledge in cooking is the main problem. To solve the problem, the Faculty has brought in professional chefs as guest lecturers to teach specific topics for each program.

In addition, the Faculty has initiated MoU’s with many private organizations to set up a co-operative education program. For example, Nutritions majors will be dispatched to hospitals, while Cooking majors will go to hotels, restaurants, or restaurant franchises to complete their co-operative studies. The objective of the co-operative program is to enable the students to learn from places with better equipped professional kitchens and culinary technology. Moreover, the program allows students to complete one elective course at the organization, and the organization can choose to employ the students upon completion of their training.