รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ขึ้น ผ่าน www.moodle.rmutt.ac.th ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอาจารย์กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 20,698 คน จำนวนรายวิชา 808 รายวิชา และมีอาจารย์เจ้าของวิชา มากกว่า 390 คน ทั้งนี้ระบบห้องเรียนออนไลน์ของมทร.ธัญบุรี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 มีรายวิชาเพียง 441 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเพียง 2 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนารายวิชาเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาสื่อออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง มทร.ธัญบุรี จึงได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่มีผลงานนำเสนอสื่อ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ดีเด่นขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ รางวัลสาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 6 สาขาวิชา ซึ่งพิจารณาจากจำนวนรายวิชาที่มีการเปิดการสอนและมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ภาควิชาระบบสารสนเทศ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาตะวันตก สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลอาจารย์ที่มีการพัฒนาเนื้อหาดีเด่น จำนวน 6 รางวัล โดยพิจารณาจากพัฒนาการของเนื้อหารายวิชาที่มีความสมบูรณ์ โดยมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสื่อการเรียนการสอนแบบฝึกหัด การสั่งงานผ่านระบบออนไลน์ กระบวนการติดต่อกับนักศึกษา ได้แก่ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผช.ศ.ปรรฐมาศ์ พิสิษฐ์ภคกุล ผช.ศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์ สาขาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.สมิง จำปาศรี สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอ.รังสรรค์ สุวรรณหงส์ ภาควิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปนั้น จะมีการปรับปรุงVersion เพื่อรองรับ Mobile Devices ใช้User และ Password เดียวกับ WiFi Account พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ Social Networks เช่น Facebook Youtube รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ Interactive อีกด้วย

RMUTT’s Online Classroom Enhances Learning

The online classroom, www.moodle.rmutt.ac.th, connects instructors and students through more than 800 subjects, an increase from 441 subjects in 2011, when the project was launched.

“Currently, there are 20,698 members and more than 390 instructors using this system,” said the university’s President Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak. “The online classroom promotes self-learning for the students, while encouraging instructors to create online content and share knowledge with their students.”

The university offers recognition to the instructors who exhibit the best practice in two categories: best in promoting online classroom learning (6 awards) and best in course content (6 awards). The judging criteria for the best in promoting online classroom learning award will be based on the number of subjects taught online and the number of students registered for the courses. These subjects include mass communication system, accounting and finance, Western languages, social studies, education technology, and chemistry.

The judging criteria for the best in course content include completeness of academic content, diversity of online materials, and utility of online communication channels. Currently, the qualified candidates are from the Department of Physics, Faculty of Science and Technology; Department of Social Studies, Faculty of Fine and Applied Arts; Department of Computer Science, Faculty of Engineering; Department of Fishery, Faculty of Agricultural Technology; and Department of Computer Information System, Faculty of Business Administration.

Future developments for the online classroom project includes creating a platform for mobile devices and integrating social network, such as Facebook and Youtube, into the system, said Dr.