หลังจากกระบวนการบีบเอาน้ำมันจากการรีดน้ำมันปาล์มออกจนหมดแล้วจะเหลือ เส้นใยปาล์มน้ำมัน โดยคุณสมบัติของเส้นใยปาล์มน้ำมันคือ เหนียว ทน จึงนิยมนำไปทำโซฟา และเป็นที่ทราบดีว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ที่เหลือคือเส้นใยที่มีเป็นจำนวนมาก

ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และใช้วัสดุที่เหลือจากกรรมวิธีการผลิตน้ำมันปาล์ม จึงทำให้นายกิตติชาติ โหมาศวิน อาจารย์นักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หันมาวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันมาอัดแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียงขึ้นโดยอัดขึ้นรูปเส้นใยปาล์มน้ำมันให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน กำหนดช่วงความหนาแน่นระหว่าง 200-400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 12.5 และ 20 มม.อุณหภูมิในการอัด 150 °C แรงที่ใช้ในการอัดอยู่ระหว่าง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เวลาในการอัด 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5 -7 ทดสอบการดูดซับเสียงในกล่องทดสอบ

จากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงตามระดับความดัง (dB)แล้วพบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีกว่าฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาด โดยแผ่นปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 29.42 ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนา 20 มม.และฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาดสามารถดูดซับเสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 26.46 ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่ (Hz)พบว่าแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันสามารถดูดซับเสียงได้ดีที่ย่านความถี่ระดับกลางถึงระดับสูง ( 500 Hz-2,000 Hz)

แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมัน ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาณกาว 5% และ7% มีคุณสมบัติด้านกายสมบัติและกลสมบัติผ่านเกณฑ์ของ Strength and mechanical properties of Soft boards (Library of Congress Cataloging – In – Publication Data)ซึ่งปริมาณกาว 5% เหมาะสมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังได้ฝากขอบคุณบริษัทท่าฉางสวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมจำกัด จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการจัดส่งใยปาล์มน้ำมันให้กับโครงการวิจัย ขอขอบคุณบริษัทเซลโลกรีตไทย จำกัด ที่ให้การช่วยเหลือในการศึกษาและการเก็บข้อมูลในการวิจัย มา ณ ที่นี้ด้วย ผู้ในสนใจไอเดียดีๆ นี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ 081-866-4540

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

From Industrial Waste to Home Construction Material

Experimental research conducted by RMUTT’s faculty member and researcher turns leftover palm fibers into industrial-grade soundproofing boards. Highly durable and flexible, palm fibers have been used in the production of furniture. Considering these properties, Kittichart Homaswin, the researcher, saw potentials of palm fibers as an effective soundproofing material.

The process involves heat pressing leftover palm fibers at high pressure, setting the density at 200-400kg/cubic meters, temperature of 150 degrees Celsius, pressure of 25-30kg/cubic meter, thickness of 12.5mm. and 20mm., for 8 minutes. Then, apply 5 to 7 per cent pMDI adhesive.

After sound testing, the final product has better soundproofing property than other products available in the market. The palm fiber boards can absorb up to 29.42 per cent of the noise, at the density of 400kg/cubic meter, thickness of 20mm, while other soundproofing boards in the market can absorb up to 26.46 per cent. In terms of sound frequency, the palm fiber boards can absorb medium to high frequencies (500Hz-2,000Hz).

According to the results, the palm fiber boards with the density of 400kg/cubic meter and 5 per cent and 7 per cent adhesive meet the United States Library of Congress’ strength and mechanical properties of soft boards. The 5 per cent adhesive is suitable for industrial production.