คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไต้หวัน เพื่อก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเชีย และเป็นฐานการทำวิจัยระดับนานาชาติ

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือกับญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไต้หวัน ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันก่อตั้งสมาคมสีแห่งเอเชีย โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ภายใต้แนวคิด Blooming Color For Life ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิจัยอาวุโสจากประเทศสมาชิกบรรยายพิเศษ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น สีอะไรที่เหมาะสมกับหน้าและผม สีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลไกของการมองเห็น แสง สี และเทคนิคในการจัดแสดงสิ่งของ การเปรียบเทียบการชอบสีสินค้าของชาวอาเซียน การประเมินความแตกต่างของภาพดิจิทัล สำหรับในประเทศไทยจะเป็นการนำเสนอเรื่อง สีของบัวไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยจาก 5 ประเทศ ในภาคโปสเตอร์และการนำเสนอผลโดยการบรรยาย (Oral Presentation) ครอบคลุมหัวข้อวิจัย ด้าน Color Vision ,Color Psychology ,Color Design, Color Application และ Color Technology เป็นความหลากหลายของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสีของโลก

คณบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า “การที่ มทร.ธัญบุรีได้รับเกียรติให้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งนี้ เพราะมีปัจจัยความพร้อมสนับสนุนในการจะเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Human Vision & Color Science ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่สำหรับประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยสีที่ทันสมัยเทียบเท่าระดับศูนย์วิจัยสีนานาชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างและพัฒนานักวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของชาติในอนาคต” ดร.วิชัย กล่าว

สำหรับนักวิจัยที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aca2013.rmutt.ac.th E-mail:aca2013@rmutt.ac.th

RMUTT to Host Asia’s First Asia Color Association Conference

Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with representatives from Japan, South Korea, China, and Republic of China (Taiwan), to establish Asia Color Association (ACA), as an international research institution.

The MoU preceded the first Asia Color Association Conference, which will be held on 11-14 December 2013 at the Faculty of Mass Communication, Rajamangala University of Technology, under the theme “Blooming Color For Life”. Dr. Vichai Payackso, Faculty’s Dean, revealed that the conference will feature lectures and workshops by senior researchers and academics from the member countries. Some of the topics will include: colors that enhance your look and hair; colors we use in daily life; vision, color, and light mechanisms and display techniques; a comparative study in Asian countries on color preference for factory products; and color difference evaluation for digital images. A representative from Thailand will give a presentation on “The Blooming Colors of Lotus”.

Apart from lectures and workshops, the conference will feature poster presentations and oral presentations on the topics of color vision, color psychology, color design, color application, and color technology. These topics reflect the diversity in the global field of color technology.

“The university received the honor to host the first international conference because it has resources and readiness to open a doctoral program in Human Vision & Color Science in 2014,” said Dr. Vichai. “This program will be Thailand’s first, and the university is equipped with a color research center that meets the international standards, in order to produce graduates with a solid knowledge in the field.”

Researchers who are interested to participate in the conference can submit their research abstracts starting now until 30 June 2013. For more information, visit www.aca2013.rmutt.ac.th E-mail:aca2013@rmutt.ac.th