นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ปีการศึกษา 2556 นี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสรรเงินให้แก่นักศึกษารายใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี จำนวน 767 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 33 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีนักศึกษาใหม่แจ้งความจำนงขอกู้แล้วประมาณ 1,400 คน ส่วนผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องได้รับการจัดสรรจำนวน 5,486 คน คิดเป็นเงินรวมกว่า 229 ล้านบาท โดยเป็นผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย 4,816 คน และมีผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา แสดงความจำนงขอกู้ 988 คน งบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ อยากขอให้ กยศ.อนุมัติวงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดให้ยื่นเอกสารพร้อมทำการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้

นอกจากนั้น มทร.ธัญบุรีมีทุนต่างๆ อาทิ ทุนโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม2555, โครงการทุนการศึกษาฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร, ทุนเพชรบัวสรรค์ และมีทุนให้เปล่า กว่า 400 ทุน นักศึกษาขอเข้ารับทุนการศึกษา ติดต่อ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-2549-3684,0-2549-3674-5

C-130528036059