รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากร ด้านวินัยและพัฒนานักศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางในกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ที่สีดารีสอร์ท นครนายก

C-130527021020