รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้คุรุสภายังไม่ประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ และยังไม่มีการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เปิดการเรียนการสอนให้กับครู อาจารย์ที่อยู่ในระบบและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้ขณะนี้เกิดปัญหากับครูกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ดังนั้น จึงอยากขอให้คุรุสภาอนุมัติให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรเก่าไปก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ติดต่อมาที่ มทร.ธัญบุรี เพื่อขอเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูกว่า 240 ราย โดยเป็นครู อาจารย์ ใน จ.ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา และนนทบุรี

“ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยได้เรียกร้องให้คุรุสภาอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน ซึ่งขณะนั้นคุรุสภาได้อนุมัติให้เปิดสอน ช่วยบรรเทาปัญหาของครูได้ในระดับหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีครูอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และหากไม่มีใบนี้ในอนาคตก็ต้องตกงาน ทำให้ขาดครูที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระบบได้ จึงอยากให้คุรุสภาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพราะหากคุรุสภาประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ออกมา มหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำหลักสูตรใหม่ แล้วเสนอให้บอร์ดของมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ดังนั้น จึงอยากให้อนุโลมใช้หลักสูตรเก่าไปก่อน เพราะขณะนี้มีผู้เดือดร้อน 2 กลุ่ม คือ 1.ครู อาจารย์ในระบบเดิมที่ไม่มีใบรับรอง 2.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ และไม่ได้เรียนในคณะคุรุศาสตร์ แต่มีความต้องการที่จะเป็นครู” รศ.ดร.ประเสริฐกล่าว

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมหลายมหาวิทยาลัยในสายวิชาชีพครูมีเด็กสมัครเข้าเรียนมากกว่าปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีความต้องการเป็นครู และในขณะนี้มีกระบวนการผลิตครูพันธุ์ใหม่ รูปแบบการพัฒนาครู รูปแบบการศึกษาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นคุรุสภาจึงควรทำงานในเชิงรุก เนื่องจากขณะนี้มีเด็กสนใจเรียนหลักสูตรนี้มาก มีคนเก่งต้องการที่จะเป็นครู จึงควรทำหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้เด็กเก่งเข้ามาเป็นครูในอนาคต ส่วนในภาครัฐควรให้ความสำคัญกับอัตราครูใหม่ในระบบที่ยังขาดครูอยู่ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพของครูจะต้องพัฒนาไปด้วยเช่นกัน

C-130523037191

C-130523012173