รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า “ขณะนี้โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมได้มีการประเมินการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงในหลักสูตรการเรียน การสอน มีการเพิ่มบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องผ่านการปูพื้นฐานการสอนด้วยการจัดการฝึกอบรมวิธีการสอนตามกระบวนการของหลักสูตรการเรียนรู้ การวางแผนในการต่อยอดการศึกษาว่าจะมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไร จึงจะทำให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และนำสิ่งที่ได้เรียนนี้ไปประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต โดยทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงอาคารมาแล้ว เชื่อว่าในปีการศึกษาหน้า จะมีอาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยจะมีห้องกิจกรรม ห้องเรียน ห้องนั่งเล่น ห้องสำหรับการเรียนรู้ ห้องสมุดต่างๆ ซึ่งการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมนั้น ใช้ห้องเรียนในการเรียนรู้น้อย เพราะเน้นที่การใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม และการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่า”

ในส่วนของการปรับตัวเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวว่า “ในปีนี้จะมีการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษาแล้ว ยังได้นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนให้ด้วย ผลงานที่ได้จาก 1 ปีที่ผ่านมา คือเด็กสามารถอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีพื้นฐานการเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก มีเหตุมีผล มีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจและความคิด สืบเนื่องมาจากการเรียนแบบปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการผลิตที่จับต้องได้ จึงมีความรู้ความเข้าใจ ลึกลงไปถึงทักษะที่สามารถจะเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ออกมา ซึ่งหากถามว่าเด็กในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมีความแตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆอย่างไรนั้น เด็กของเราจะมีความช่างสงสัย ตั้งคำถามได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังเด็กในเรื่องของจิตสาธารณะ การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งทำสมาธิ ทำให้มีจิตใจสงบนิ่ง พร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งเมื่อทำการวัดผล พบว่าการเรียนรู้ของเด็ก อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทุกคน รวมถึงนักเรียนบางคนที่ได้รับมาเป็นกรณีศึกษา เช่น นักเรียนที่บกพร่องด้านจิต ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เด็กเหล่านั้นสามารถจะเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการยิ่งขึ้น”

จาก 1 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในรุ่นที่ 2 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้ว และได้รับการตอบรับและสอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ปกครองท่านใดมีความสนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 081-777-4318 ,02-549-3228 หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

 

อาทิตยา ปักกะทานัง

สถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

RMUTT’s Innovations Demonstration School a Good Alternative

 

Assoc. Prof. Dr. Prasert Pinpathomrat, rector of Satit Nawattakam School (Innovations Demonstration School), Rajamangala University of Technology Thanyaburi, said that the school is now evaluating its academic curriculum in preparation to the upcoming school year.

“We have hired many new teachers who hold at least a master degree. These teachers will undergo training in academic planning, teaching, and classroom management, in order to facilitate learning for students,” he said. “The main objective is to enable our students to apply classroom knowledge in their daily lives in the future.”

The school has received funding for the renovation of its buildings and facilities, which should be complete in the upcoming academic year. “There will be a living room, learning center, libraries stocking books and materials specifically for the Innovations Demonstration School. Learning will not primarily take place in classrooms because the school emphasizes learning in laboratories, activities room, and places outside the classrooms,” Dr. Prasert added.

In addition, the school is also preparing for the realization of the ASEAN Community in 2015. “Starting this upcoming academic year, we will offer Chinese and Japanese language courses, on top of Thai and English language courses. Some of these courses are taught by exchanged students, and so far our students demonstrate good Thai and English language competencies as well as are well developed other areas, such as self-expression, practical reasoning, and physical, psychological, and cognitive functioning,” he said.

“The main advantage of a demonstration school is that it teaches the students to learn by inquiry, experimentation, and evaluation. Our students have developed a healthy degree of curiosity and are not shy to express their ideas or solutions to a problem,” Dr. Prasert said, adding that the school also incorporates development in the areas of social responsibility and spirituality.

In the last academic year, students have demonstrated above average to excellent performance. The school’s primary level is now open for enrollment for the upcoming academic year.