ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556 มีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษา โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 จะให้สอบภาษาอังกฤษ หากผ่านเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาของยุโรป ระดับ A1 สามารถนำมาเทียบโอนได้โดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 หรือหากสามารถสอบผ่านระดับ B1 หรือ B2 จะสนับสนุนให้สอบโทเฟลและโทอิค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงขณะนี้ได้ประสานสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษเพื่อ ขอซื้อลิขสิทธิ์ให้นักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมสอบรับใบประกาศนียบัตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ตามความต้องการของตลาด รวมถึงจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาทั้งทุนมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วย

New Measures to Equip Students for the Jobs Market

Rajamangala University of Technology Thanyaburi’s Vice President, Assist. Prof. Dr. Panpetch Chinintorn, revealed that in the 2013-2014 academic year, the university will raise the bars on the incoming students’ English language skills. Freshmen who pass the A1 level English exam will be exempt from taking the required English class (English 1), while those who pass the B1 or B2 level will be encouraged to take the TOEFL and TOEIC tests, without having to pay for the exam fees.

In addition, the university will partner up with a leading English language institution in the United Kingdom, in order to provide an online English course over the internet. Students will also be encouraged to enroll in a computer class and will be awarded a certificate upon passing an exam. These new requirements intend to equip students with the basic skills required to enter the jobs market. The university will also consider awarding scholarships to students who plan to study abroad in an exchange program.