รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายสุเมธ แย้มนุ่น ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้น บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสุเมธ แย้มนุ่น เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเสนอพระบรมราชโองการ โดยมีประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556

A royal command has been issued officially appointing Mr. Sumet Yamnoon as Chairman of the RMUTT University Council, following a consensus of the Board of the University Council, said the university’s president, Assoc. Prof. Numyoot Songthanapitak. The royal command was received by Deputy Prime Minister Phongthep Thepkanjana on 23 February 2013 and effective starting 1 March 2013.