อิ่มบุญกันถ้วนหน้า สำหรับโครงการ “ทำบุญ 9 วัด ทอดผ้าป่าหนังสือ” ทางชมรมพุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ “ทำบุญ 9 วัด ทอดผ้าป่าหนังสือ” ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการทำบุญถวายหนังสือที่พระภิกษุสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้จริง ถือว่าเป็นการทำบุญและการบำเพ็ญทานบารมีที่ได้อานิสงส์สูงสุด เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงไว้ แสดงถึงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยและน้อมถวายเป็นพุทธบูชา นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนสมบูรณ์พร้อมด้วยปัญญา ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการอ่านให้แด่พระภิกษุสงฆ์

พระครูโอภาสปริยัติกิจ พระอาจารย์นักเทศน์ วัดเขียนเขต คลอง 4 ปทุมธานี เล่าว่าโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะว่าหนังสือมีค่าในการศึกษาในฐานะที่เป็นพระอาจารย์สอนนักเรียนตาม โรงเรียนหรือว่าต้องเป็นวิทยากรในเขตจังหวัดปทุมธานี ต้องมีความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งการอ่านหนังสือที่หลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น ถ้าสอนนักเรียนต้องการสอดแทรกคุณธรรม ซึ่งการอ่านหนังสือนิทานเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ “การศึกษา คือความรู้คู่คุณธรรม ให้ผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ”

สำหรับ “อู๊ด” หรือนายวันชัย รัตนภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานชมรมพุทธ เล่าว่า กว่า 16 ปีที่ชมรมพุทธได้

ก่อตั้งขึ้นมา ซึ่งทางชมรมได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การปล่อยปลา นั่งสมาธิทุกเย็นวันอังคาร ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี ทำวัตรเช้า-เย็น ที่ชมรม โดยมีสมาชิกทั้งหมด 500 คน นักศึกษาบางคนก็ถือศีล 8 สำหรับโครงการ “ทำบุญ 9 วัด ทอดผ้าป่าหนังสือ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนมองว่าการทำบุญหนังสือเป็นการทำบุญทางด้านความ รู้ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ประเสริฐสูงสุด พระภิกษุสงฆ์นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเผยแพร่ธรรมะต่อไป

ส่วน นายสุทธิพงษ์ กางถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการชมรมพุทธ เล่าว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากในโอกาสนี้ เพราะนักศึกษาบางคนแทบไม่เคยเข้าวัดเลย ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการปลูกฝังหน้าที่ของชาวพุทธได้ดี ทำให้นักศึกษาตระหนักถึงการสร้างบุญ สร้างปัญญา ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ

Book Donation at nine temples helps create charisma and intelligence.

Assistant Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, revealed in the occasion of 82-year His Majesty cerebration that the project namely “Book Donation at Nine Temples” was conducted by aiming to cerebrate His Majesty the King. The usable books which have been donated to monks are accounted as the most merit creation and it also inherits the respectful Buddhist activities as well as it can help promote the reading for monks. As a part of Buddhist, students must be realizing on charisma and intelligence both in secular and religious world.

Provost Opas Pariyakit, a preacher at Wat Khain Khet, Klong 4, Pathumthani told that “it is very precious to conduct this project because books defining as the useful sources comprise with much valued knowledge. As the preacher who has to teach students both internal and external temple school, knowledge collection is as the most importance”. He ended that “Education with moral is necessary for career”.

“Aud” Mr. Wanchai Rattanaporn, president of Buddhist Club who is studying in the 3rd year from Department of Textiles and Clothing, Faculty of Home Economics Technology, portrayed that more than 16 years that this club has offered many useful activities such as fish releases, meditation in every Tuesday evening and others. Here, there are totally 500 club members participating. Project named “Book Donation at Nine Temples” is another activity which was conducted in order to confer to His majesty and as Buddhist, it is looked that the book donation is accounted as the most merit establishment because the monks can benefit from them and deliver thier knowledge and moral to other people further.

Finally, Mr. Sutipong Kangking, Committee Member and the 2nd year student from Department of Computer Technology, Faculty of Science and Technology told that this activity is so useful to be conducted that some student who has never entered to the temple will benefit from this opportunity. Furthermore, this activity establishment is another mean to create students’ mind awareness to conserve and maintain the Buddhist institute which is the main national religion.     

 Translated by Suraporn Onputtha 

B-100303018058_Page_1B-100303018058_Page_2