ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแผนการรับตรงนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2556 ว่า มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 6,760 คน โดยขณะนี้ดำเนินการรับในส่วนของนักเรียนโควตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เหลือยอดรับตรงอีก จำนวน 4,700 คน และจะรับผ่านระบบแอดมิทชั่นอีก 1,150 คน ทั้งนี้สำหรับการรับตรงนักศึกษานั้นจะแบ่งเป็นการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้สำเร็จ ปวส.จะเป็นหลักสูตรเทียบโอนใน 4 คณะ 26 หลักสูตร ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้เวลาเรียน 2-2.5 ปีขึ้นอยู่กับวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาเรียนมาในระดับ ปวส. ส่วนระดับมัธยมศึกษา และปวช. จะเป็นการรับตรงหลักสูตรปกติ 67 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ เป็นการเรียนนอกเวลา 22 สาขาวิชา

รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า ในการเปิดรับสมัครนั้นจะเริ่มในวันที่ 1 ธ.ค.2555-22 ก.พ.2556 โดยจะเป็นการรับผ่านเว็บไซต์ ส่วนวันสอบระดับ ปวช.และ ม.6 จะสอบในวันที่ 16-17 มี.ค.2556 และระดับ ปวส.จะสอบในวันที่ 18 มี.ค.2556 นอกจากนี้ผู้ที่สมัครสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องทำการสอบความถนัดในวิชาชีพในวันที่ 18 มี.ค.2556 อีกด้วย อย่างไรก็ตามการสอบในระบบรับตรงนี้ ยังคงเป็นการรับร่วม 3 มหาวิทยาลัย ระหว่างมทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ และมทร.รัตนโกสินทร์ เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่ต้องการสอบเข้าสามารถเลือกสอบเข้าในสาขาเดียวกันแต่ข้าม มหาวิทยาลัยได้ แต่ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี ในปีนี้จะไม่มีการเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 1 มทร.ธัญบุรี จะเปิดให้นักศึกษาที่สอบเข้าได้ เลือกสาขาวิชาเรียนในชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนก่อน และสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าต้องการเรียนสาขาวิชาใด.

RMUTT to Admit Nearly 5,000 Students via Direct Admission

Assistant Professor Dr. Panpetch Chininthorn, Vice President at Rajamangala University of Technology Thanyaburi says that the university plans to admit up to 6,760 students in the upcoming academic year. Out of this number, 4,700 will be designated to students from the direct admission system, while the rest has already been filled by the quota admission system.

For direct admission, the university will admit students graduating with a high school diploma (Mathayom 6), certificate of vocational education, and high vocational certificate. Graduates with high vocational certificates are qualified to transfer credits to one of the 26 programs in four faculties, including Faculty of Engineering, Faculty of Business Administration, Faculty of Home Economics Technology, and Faculty of Mass Communication Technology. Meanwhile, graduates with a high school diploma, certificate of vocational education, and high vocational certificate are qualified to enroll in one of the 67 regular programs or 22 special programs.

The online application period is from now until 22 February 2013. Admission exams for graduates with a high school diploma or certificate of vocational education will be on 16-17 March 2013, while graduates with a high vocational certificate will take their exams on 18 March 2013. Students applying for the Faculty of Architecture and Faculty of Fine and Applied Arts will be required to take an additional exam (Professional Aptitude Test) on 18 March 2013.

Direct admission will be a joint-admission system among the three Rajamangala Universities (RMUTT, RTK, and RMUTR), which means that the candidate can apply to the same program at any one of the three universities. Students applying to RMUTT’s Faculty of Engineering will not be required to choose their majors during admission but will do so when they enter the second academic year.