ผอ. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เผยยุทธศาสตร์พัฒนางานพัฒนาคน

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล” คือวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อทุกภาคส่วนของสถาบัน ซึ่งรวมถึงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแน่นอน”

อาจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดใจกับ eENTERPRISE ถึงความท้าทายในการนำทัพสู่ความสำเร็จบนภารกิจดังกล่าวให้ได้นั้น บอกว่าเรื่องที่ยากและท้าทายที่สุดคือ “คน” ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งคนในองค์กร และนักศึกษา โดยคนในองค์กรจะต้องมีทัศนคติที่ดีด้านการให้บริการและมีทักษะด้านไอทีเพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนองค์กร ส่วนความท้าทายด้านนักศึกษานั้น จะต้องให้ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยจากวิสัยทัศน์ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล จากโจทย์จึงต้องพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านไอทีที่แข็งแกร่งและมีทักษะด้านภาษาที่ดี เพื่อพร้อมรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558

ซึ่งเมื่อเข้ารับตำแหน่ง อาจารย์เริ่มจากนำโจทย์ต่างๆ ที่ต้องการ และงานที่ได้ดำเนินอยู่นั้นมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุง จากนั้นได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด ซึ่งได้ผ่องถ่ายออกมาเป็นโรดแมพ 3 ประการคือ 1. ปรับกระบวนทัศน์บุคลากรในด้านการทำงานและด้านการให้บริการ 2. ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาสู่เป้าหมาย 3. ปรับระบบงานต่างๆ ให้เกิดการนำไปใช้ให้ดียิ่งขึ้น

3 ประสานสู่ความสำเร็จ

ซึ่งนับแต่ปี 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทำให้สำนักวิทยบริการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกแขนงหนึ่งคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก็กลายเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภารกิจด้านห้องสมุด และภารกิจด้านการผลิตสื่อ eLearning ซึ่งทั้งสามด้านต่างมีงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งสิ้น

โดยภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure), การพัฒนาแอพพลิเคชัน และการให้บริการ ส่วนภารกิจด้านห้องสมุด ซึ่งนอกจากงานด้านวิทยบริการเดิมแล้วนั้น ยังมีด้าน eBook, eResearch เพิ่มเข้ามา ขณะที่ภารกิจด้านการผลิตสื่อ eLearning เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญ

 

เมื่อภารกิจเพิ่มขึ้นบทบาทของทั้งสามด้านเดินไปอย่างสอดคล้องกัน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านห้องสมุด การมี eBook หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในที่นี้

 

ห้องสมุด 24 ชั่วโมง

สำหรับภารกิจด้านห้องสมุด เมื่อได้โจทย์ว่านักศึกษาต้องการใช้ห้องสมุดมากขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการขยายเวลาในการให้บริการห้องสมุด ซึ่งต้องมีการปรับหลายส่วนเริ่มตั้งแต่การแก้ระเบียบ การจัดหาเจ้าหน้าที่บริการประจำห้องสมุด การจัดสรรงบประมาณในการตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมในการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป คือมีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตและเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งพบปะเรียนรู้ของนักศึกษา

“จากในอดีตห้องสมุดจะเป็นสถานที่ที่นักศึกษามานั่งเงียบๆ เพื่ออ่านหนังสือ และเพื่อค้นคว้าข้อมูลความรู้จากตำราในห้องสมุด แต่ปัจจุบันพฤติกรรมเปลี่ยนไป บรรยากาศในห้องสมุดจึงจะเป็นการนั่งรวมกลุ่มเพื่อพบปะเรียนรู้ระหว่างกันของนักศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้น ทำให้เราต้องปรับกฎระเบียบของห้องสมุดให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เช่น มีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นักศึกษา ต้องอนุญาตให้ใช้เสียงได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น”

 

แม้ปัจจุบันห้องสมุดจะเปิดให้บริการถึง 24 นาฬิกาหรือเที่ยงคืน จากเดิมเปิดถึง 16.00 น. เท่านั้น แต่ยังมีเสียงเรียกร้องให้เปิด 24 ชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้

 

“ในส่วนห้องสมุดนั้น เราต้องปรับกระบวนทัศน์ของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ โดยมีการเปิดเวทีให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเข้าใจต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเงื่อนไข ข้อจำกัด ความจำเป็นตลอดจนความต้องการ และเหตุผลของทั้งสองฝ่าย”

 

สำหรับงานด้าน eBook หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ภารกิจของห้องสมุดนั้น ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 90,000 เล่ม ประกอบหนังสือด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น และจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความต้องการที่สูงขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน eBook มีทั้งส่วนที่เหมือนกับหนังสือในห้องสมุดและส่วนที่แตกต่างจากห้องสมุด

 

ระบบรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ

เป็นที่ยอมรับว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายในการใช้งานเกิดขึ้น ทั้งด้านอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันการใช้งาน ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้เกิดเป็นภารกิจใหม่ของผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่อสมาชิกในองค์กรและยิ่งองค์กรขนาดใหญ่หรือมีจำนวนผู้ใช้มากเท่าใดก็ยิ่งท้าทายความสามารถของผู้ดูแลระบบมากขึ้นเท่านั้น

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 25,000 คน มีการนำอุปกรณ์ที่หลากหลายมาใช้บริการบนโครงข่าย ทั้งโน้ตบุ๊ก เน็ตบุ๊ก แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน ซึ่งในแต่ละประเภทของอุปกรณ์ยังมีแพลตฟอร์มที่ต่างกัน อีกทั้งยังมีแอพพลิเคชันการใช้งานต่างๆ ที่มากมายซึ่งรวมไปถึงแอพพลิเคชันด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทำให้การให้บริการโครงข่ายไม่ใช่เรื่องง่าย และจะต้องพร้อมรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาใช้งานเสมอ

 

“จากโจทย์ที่ท้าทายนี้ เราจึงพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมีพลวัตร และมีการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ผ่านมาเราปรับตามการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อนักศึกษาใช้โน้ตบุ๊ก เน็ตบุ๊ก แท็บเล็ต ก็มีความต้องการไฟเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่ เราก็มีไฟฟ้าให้บริการในจุดต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ เราใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา ฯลฯ”

 

ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชันการใช้งานภายในต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการซึ่งมีความเฉพาะ รวมถึงยังมีภารกิจในการดูแลระบบ (Support) ในทุกงานด้วย

 

โครงการแห่งความภูมิใจ

รับสมัคร-ประกาศผล 9 มทร. ออนไลน์

ยิ่งกว่าความท้าทายที่กล่าวมาแล้ว อีกความภูมิใจหนึ่งคือ การที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศในการเปิดรับสมัครและประกาศผลของการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ซึ่งภายใต้โครงการนี้จะต้องทำการพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น ระบบการรับสมัคร การชำระค่าสมัครในช่องทางต่างๆ รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตลอดจนการประกาศผลผ่านออนไลน์

 

“เราทำทั้งการพัฒนาระบบ พัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการระบบ และการดูแลระบบการใช้งานทั้งหมด โดยในโครงการนี้สิ่งที่ท้าทายคือระบบจะต้องมีความสามารถในการรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งเราพิสูจน์มาแล้วถึงความสำเร็จด้วยการมีผู้ใช้กว่า 4 แสนคลิก”

 

เผยยุทธศาสตร์การพัฒนา “คน”

อาจารย์พงศ์พิชญ์ แม้จะเติบโตมาจากวิชาชีพสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวสู่ผู้นำระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้เปิดใจถึงแนวทางการบริหารงานว่า นักไอทียุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะเรื่องการบริหารบุคลากร และทักษะในการทำงานร่วมกับทีม โดยหลักของอาจารย์ท่านนี้ ท่านใช้หลักการปรับทัศนคติ ซึ่งต้องใช้เวลาต้องมีวิธีการที่ดี ต้องสร้างศรัทธา และต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามประสงค์หรือตามเป้าหมายที่วางไว้

Director of Office of Academic Resource and Information Technology Reveals Strategies for Human Resources Development

 

Human capital is the most important, yet one of the most difficult to manage, assets of any organization, says Pongpith Tuenpusa, Director of Office of Academic Resource and Information Technology. In order to support the university’s vision ‘Rajamangala University of Technology Thanyaburi is a leader in the academic fields of science and technology that meets international standards’, he adds, the main objective is to encourage a positive attitude toward information technology by building a solid foundation in IT skills as well as developing English language skills, in order to prepare for the realization of the ASEAN Community in 2015.

The Roadmap to Success

Upon stepping up to take the responsibilities of the director, Ajarn Pongpith laid down a three-step roadmap for meeting such objective, which includes adjusting attitudes toward work and service-mindedness, adjusting working environments to enhance productivity, and adjusting existing work and support systems in order to improve performance.

In 2006, the university underwent a restructure, and Office of Academic Resource and Information Technology has been assigned to oversee three main areas: information technology, library, and eLearning materials and resources. The office’s responsibilities fall into three functions: improving the IT infrastructure, designing user applications and software, and providing customer services.

Moving toward 24-hour Library

The library has seen an increasing number of users as well as demand for additional resources and materials, particularly the internet stations and ebooks. Extension of the service hours to midnight (from 16:00hr) alone is not enough, and the office now is considering the possibility of staying open for 24 hours. “The user behavior has changed from using the library as a place to study and research to a place to meet and work individually or in groups using the internet. This means that the library has to make adjustments to its rules, such as allowing for some use of noise and setting up more computer stations,” the Director says.

E-books have also received increasing demand for the last 2-3 years. Currently, the library has a stock of 90,000 e-books in business management, science, and engineering, among others, and the number is growing.

These changes mean a careful planning and management in terms of staff, staff benefits and reward, as well as maintaining an open communication between the library staff and users so that both parties’ ideas and grievances are accommodated.

Supporting Full-scale Information Technology

With more than 25,000 active students using electronic devices, such as laptop computers, netbooks, tablets, and smart phones, the university has laid a groundwork to support large-scale IT usage. This also extends to ensuring compatibility across IT platforms as well as developing a wide range of applications, including social networks, to support the student’s need.

“Given these challenging tasks, our IT staff are constantly trained and updated on IT knowledge and trends, in order to offer services that meet the constantly shifting landscape. For example, we make sure to have electrical outlets at various points throughout the campus and also design our own social media platform to communicate with our students,” the Director says.

An Integrated Online Admissions System

The Office of Academic Resource and Information Technology has also designed an integrated system for managing admissions across the nine Rajamangala Universities. This system includes online application process, payments, counter services, all the way to grade announcements.

“We designed the entire system, from the backend to the user interface. The most challenging aspect of this is to design the system to support a large number of users. We have more than 400,000 clicks, which in itself speaks about the success of the system,” says the Director.

Human Resources Strategy

Although growing in the IT line of work, Ajarn Pongpith is also keen in human resources management. “It is necessary for new generation IT professionals to also have skills in people management and teamwork. For me, I make sure to remain flexible and maintain an open attitude; this requires a constant learning and also having faith in people’s abilities,” he says.