มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปี 2556 ในระดับปริญญาตรีผ่านเว็บไซต์ www.info.rmutt. ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

1.ทุนเพชรบัวสวรรค์ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป คณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน รวม 11 ทุน 2.ทุนการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2549-3677 3.ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ที่ผู้มีจิตเมตตามอบให้ ดูรายละเอียดขอรับทุนทาง www.sd.rmutt.ac.th ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 0-2549-3675

Direct admission (2013) application offered at RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) opens university direct admission (2013) application for Bachelor’s degree via www.info.rmutt.ac.th since 28th February 2013.

Also, the university has offered the scholarships to support the students’ studying.

1. Scholarships for free of charge of tuition fees: This is offered to students who have GPA 3.50. There are 11 scholarships given to study in each faculty.

2. Scholarships to support disable people. For more information, 0-2549-3677

3. Giveaway scholarships:

The information regarding to these is provided on www.sd.rmutt.ac.th. Period of application is recommended on the second week of May, or call 0-2549-3675.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-121219007095