รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ หลังจากสำเร็จ การศึกษาไปเพียง 8 เดือน ในระหว่างซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน 97.31% พบว่าบัณฑิตมีงานทำ 87.04% กำลังหางานทำ 12.96% และในส่วนนี้ส่วนใหญ่รอคำตอบจาก หน่วยงานและรอเรียกตัวไปทำงาน ในส่วนที่ได้งานทำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครองแชมป์ การมีงานทำสูงสุด 96.53% คณะศิลปศาสตร์ 92.82% คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89.71% คณะวิศวกรรมศาสตร์ 88.19% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 87.13% วิทยาลัย การแพทย์แผนไทย 87.06% คณะบริหารธุรกิจ 86.92% คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 86.54% คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84.39% คณะศิลปกรรมศาสตร์ 83.04% คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 77.48% และพบว่าบัณฑิตใช้เวลาหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน 37.78% ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 29- 37% ใช้เวลาหางานทำ 4-6 เดือน 19.09%

อธิการบดี มทร.ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการติดตามผลการมีงานทำในครั้งนี้ พบว่าในภาพรวมทุกคณะบัณฑิตมีงานทำ เพิ่มขึ้น ซึ่งตนมีความพอใจอย่างมาก แสดงว่า การผลิตบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้กองพัฒนา นักศึกษาและคณะ พยายามติดตามความคืบหน้า ของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการ เก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านั้น เพราะจะ ได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย กับศิษย์เก่าเป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัย พยายามดำเนินการ

Employment Rate for RMUTT Graduates Surges to New Highs, President Says

President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, reveals that 87.04 per cent of RMUTT graduates have found employment within eight months of graduating from the university. The other 12.96 per cent are still looking for employment.

Graduates from the Faculty of Architecture has the highest employment rate, at 96.53 per cent, followed by Faculty of Liberal Arts (92.82 per cent), Faculty of Science and Technology (89.71 per cent), Faculty of Engineering (88.19 per cent), Faculty of Agricultural Technology (87.13 per cent), Thai Traditional Medicine College (87.06 per cent), Faculty of Business Administration (86.92 per cent), Faculty of Mass Communication Technology (86.54 per cent), Faculty of Technical Education (84.39 per cent), Faculty of Fine and Applied Arts (83.04 per cent), and Faculty of Home Economics Technology (77.48 per cent).

Most graduates spent one to three months searching for employment, and 37.78 per cent found employment immediately after graduating from university, while 19.09 per cent spent four to six months. “In general, the number of graduates who have found employment has increased across the board, which means that the university has succeeded in producing graduates who match the needs of the jobs market,” Dr. Numyoot says. “We will continue to monitor the progress of our graduates, so that we can maintain contact with our alumni,” he says, adding that it is part of the university’s effort to foster stronger relations with its alumni.

C-121217005081