รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลว่าในส่วนของมทร.9แห่ง มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว และเห็นว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่1 เปิดภาคเรียนช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือน พ.ค. ทั้งนี้อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 และเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากลก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลื่อนหรือไม่นั้น คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากไม่เลื่อนอย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี 1 ก็จะมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งการปรับตัวและการปรับพื้นฐายต่างๆ เป็นต้น

รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า มทร.อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เนื่องจากว่าขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเองนั้น ขอยืนยืนยันว่ามทร.ยังคงเปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีอยู่ และในอนาคตแม้วิทยาลัยในสังกัดสอศ.จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเองแต่ มทร.ก็จะยังเปิดสอนจะได้เป็นทางเลือกให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพ และคิดว่า หากมทร.ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเลย ในขณะที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี เด็กกลุ่มนี้อาจเสียโอกาสที่จะได้เรียนต่อ

Rajamangala Univerities Will Adjust the Academic Year and Continue to Admit Students from the Higher Vocational Education System

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi and President of the Association of Rajamangala University Presidents, reveals that the nine Rajamangala Universities agree to adjust the academic year to the same standard used in state universities nationwide.

This means that the first semester will start from mid-August and end in mid-December, while the second semester will start from mid-January and end in mid-May. This new standard will be applied to the 2014 academic year, for the benefit of the students. Meanwhile, schools that fall under the jurisdiction of Office of the Basic Education Commission (OBEC) may or may not adjust the academic year to match with the same standard.

Dr. Numyoot also addresses the concern about whether or not Rajamangala Universities will continue to admit students with high vocational certificates into its undergraduate program. “All nine Rajamangala Universities will continue to admit students who graduate with high vocational certificates to continue studying for two more years in the undergraduate level,” he says. “We will continue to do so even though the universities under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission will open their own undergraduate level programs in the near future,” he adds.

This is to serve the needs of students who wish to transfer from the vocational education system into the university system. “If we don’t admit these students, then they may miss the chance to continue their education in the university system,” Dr. Numyoot says.

 

C-121207039102