การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้เกษตรกร และการแก้ปัญหาพืชผลล้นตลาดได้เป็นอย่างดี อย่างสับปะรดก็เป็นอีกหนึ่งพืชผลที่ถูกนำมา แปรรูป ทั้งในรูปของสับปะรดแช่อิ่ม อบแห้ง บรรจุกระป๋อง โดยวิธีการทำ ต้องผ่านกระบวนการหั่นเป็นแว่นๆเสียก่อน ซึ่งปกติเกษตรกรก็จะหั่นกันเองในครัวเรือน แต่เมื่อ ตลาดต้องการสับปะรดแปรรูปที่มากขึ้น การใช้แรงงานคนหั่น ก่อนจะนำสับปะรดแช่อิ่ม อบแห้ง และบรรจุกระป๋อง ไม่ทันต่อความต้องการ แต่เนื่องจากการใช้แรงงานคนจะทำให้ได้ผลผลิตน้อย ใช้เวลาในการทำงานนาน อีกทั้งก่อให้เกิดความล้าของร่างกายขณะปฏิบัติงาน

นายธรรมพล เกษมสุขสถาพรและนายธีรพงศ์ ทัศนาลัย นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมมือกันออกแบบและสร้างเครื่องหั่นสับปะรดให้มีลักษณะเป็นแว่นทดแทนแรงงานคนในการผลิต สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่าเครื่องหั่นแว่นสับปะรดทำงานได้ดีกับสับปะรดพันธุ์ศรีราชา สามารถในการทำงานของเครื่องหั่นแว่นสับปะรดพันธุ์สับปะรดที่ใช้คือพันธุ์ปัตตาเวียได้ 138 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและพันธุ์ศรีราชาได้ 194 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

นอกจากนั้นพวกเขายังได้เล่าถึงการทำงานและตัวเครื่องหั่นแว่นสับปะรดและสาธิตให้ดูว่า เครื่องประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆคือ โครงสร้างเครื่อง ชุดส่งกำลัง ชุดใบมีด และ ชุดลำเลียง ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการทำงาน การใช้งานของเครื่องเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานป้อนสับปะรดทางด้านบนของเครื่อง หลังจากนั้นสับปะรดจะถูกส่งไปยังชุดใบมีด ชุดใบมีดจะหั่นสับปะรดเป็นแว่น เนื้อสับปะรดที่ถูกหั่นเป็นแว่นจะไหลมาทางชุดลำเลียงลงสู่ถาดที่วางอยู่ภายหน้าของเครื่อง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักศึกษาผู้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นแว่นสับปะระยังได้บอกว่า ความตั้งใจและริเริ่มออกแบบและสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นเริ่มแรกนั้นก็เพื่อจะเป็นการช่วยแบ่งเบาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น และพวกตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่พวกตนได้ศึกษาและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบเครื่องหั่นแว่นสับปะรดนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

Pineapple Slicer Machine Prototype Has Potential for Production

Pineapple is one of Thailand’s important agricultural exports. Each year, the supply is more than plentiful, leaving a large part to be processed into a variety of products, including canned pineapple, preserved pineapple, and baked pineapple. All these processed pineapple products, however, require manual labor to slice the fruit before the sliced pieces can be processed using various cooking techniques.

As an attempt to offer a solution, two students from Rajamangala University of Technology Thanyaburi’s Agricultural Technology program decided to invent a slicer machine that could help expedite the process as well as taking care of the labor-intensive part of the job.

“The machine works best with Sriracha pineapple, which it can slice at the rate of 194kg/hour. When we tried it with Pattavia pineapple, the rate dropped to 138kg/hour,” said the inventor team, Thammaphol Kasemsuksathaporn and Teerapong Tassanalai.

“The machine has four main parts: the structure, motor, blades and conveyer system. Raw, de-skinned whole pineapples are fed into the part at the top, then they will be transported via the conveyor system to the blades for slicing. Then sliced pieces will drop into the tray in front of the machine,” the team explained.

The prototype has the potential to be manufactured into real working machine, which will be of great value to pineapple farmers and small-scale processed pineapple industry.