รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ประธานคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้แทนมูลนิธิ Temasek และผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic International ร่วมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ สำหรับการจัดการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

Kamjorn giving information about collaborative project

Recently, the Deputy Secretary-General of Office of the Higher Education Commission Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D., together with the President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, the representative from Temasek Foundation as well as the representative from Nanyang Polytechnic International has given information about the Competency Development Collaboration Project for Technical Teaching Management in Higher Education Level at Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-120924021059