องค์การ Humanitarian Affairs แห่งสหราชอาณาจักร ได้มีการเชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุม “3rd University Scholars Leadership Symposium 2012” ในหัวข้อ “Marking Young headers” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายากจนทั่วโลกและปัญหาด้านมนุษยธรรมที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 9 คน ในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ “ท๊อป” นายพิธิวัฒน์ ปะมาคะเต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “แหวน”

นางสาวเพียงรวินทร์ สุขบรรจง “กนก” นางสาวกนกพร ยืนยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “แพ๊ตตี้” นางสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล “อาร์ม” นายรัฐพล ภัยขยาด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา International Business English คณะบริหารธุรกิจ (IBBA) “ทิว” นายตะวันวงศ์ ศรีทอง “ตาล” นางสาวธารฤทัย บุญศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBBA) คณะบริหารธุรกิจ “ป้อง” นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ “เฟิร์ส” นายปกป้อง จินตประสาท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 วันในการใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาต่างประเทศประมาณ 400 – 500 ชีวิต แบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่ม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำกิจกรรมร่วมกัน กระบวนการในการแบ่งกลุ่มย่อย สรุปกลุ่มใหญ่ มีการนำเสนอผ่านการพรีเซ็นต์ของแต่ละกลุ่ม ผ่านทางละคร การทำเป็นคลิปวีดีโอ นอกจากนี้ยังได้มีการทำกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น กับเด็กด้อยโอกาสในมูลนิธิต่างๆ ซึ่งทั้ง 9 ชีวิต มีความรู้สึกอย่างไรในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

แพ๊ตตี้ เล่าว่า สนใจโครงการนี้เพราะว่า อยากจะพัฒนาทักษะทางด้านความเป็นผู้นำ กำลังสนใจในเรื่องของมนุษยธรรมกระบวนการทำงานทางด้านนี้ โดยในการเข้ากลุ่มย่อย ทางกลุ่มได้รับหัวข้อในการช่วยกันแสดงความคิดเห็น “การด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา” โดยทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งในครั้งนี้ได้รับรู้การทำงานที่แท้จริง จิตอาสาที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งความคิดเห็นของแต่ละคนที่แสดงออกมามีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังได้ “นำขลุ่ย” เครื่องดนตรีไทยไปร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ได้แนะนำเพลง “ลาวจ้อย” ให้เพื่อนชาวอินโดนีเซีย “7 วันในต่างแดน ทำให้มีความรู้สึกอยากจะกระตุ้นตัวเองและรุ่นน้องในเรื่องของภาษา พัฒนาทางด้านภาษาให้มากขึ้น” เพื่อศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

ทิว เล่าว่า อยากจะฝึกภาษาอังกฤษ และทดลองความสามารถทางด้านความเป็นผู้นำ เพราะว่า กำลังจะสำเร็จการศึกษา เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เรียนมาอย่างจริงจัง เพราะว่า ต้องพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ ประสบการณ์ในการครั้งนี้คุ้มค่า โดยขอแบ่งประสบการณ์ในการครั้งนี้ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ภายใน ได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น กล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประสบการณ์ภายนอก ได้เพื่อนต่างประเทศซึ่งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในเรื่องของ AEC ว่าคิดอย่างไรกับการร่วมมือในครั้งนี้ หลังจากที่กลับมายังมีการติดต่อกับเพื่อนทาง Facebook “มุมมองในการมองสิ่ง 1 สิ่ง ทุกคนต่างมองไปหลายด้าน ซึ่งถือว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน”

ท็อป เล่าว่า เคยเข้าร่วมโครงการ “ลูกเสือโลก” ตอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประเทศออสเตรเลีย จึงอยากจะเข้าร่วมโครงการแบบนี้อีก เพราะว่า โครงการในครั้งนั้นได้รับประโยชน์กลับมามากมาย “ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนต่างประเทศ ที่มีอุดมคติในเรื่องของจิตอาสา ซึ่งทุกคนที่มาร่วมโครงการ ต่างมีจุดประสงค์ที่เหมือนกัน คือ ภาวะของความเป็นผู้นำ” โดยวิถีชีวิตของคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นเหมือนเฟืองที่พร้อมจะขับเคลื่อนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลก โดยในครั้งนี้ได้นำไอเดียทางด้านสถาปัตยกรรมไปประยุกต์ใช้ ถือว่านำเรื่องการเรียนไปใช้

ป้อง เล่าว่า อยากจะพัฒนาทางด้านภาษา ไม่เก่งภาษา แต่มีความรู้ทางด้านคำศัพท์ชีววิทยา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเดินทางครั้งนี้ได้ ได้รับแนวคิดดีๆ จากวิทยากร Robin Lim CNN Heroes 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นคุณหมอทำคลอด ช่วยทำคลอดผู้มีปัญหาครอบครัว ความเป็นจิตอาสาถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยเทอมหน้าจะออกไปฝึกงานสหกิจที่ประเทศไต้หวัน เป็นผลพลอยได้ระหว่างการเข้าร่วมโครงการได้เพื่อนไต้หวันแลกเปลี่ยนความรู้ แต่อีก 3 ปี ประเทศไทยจะเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน ฉะนั้นต้องแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนอาเซียน เพื่อหาและเตรียมความพร้อมไว้ในอนาคต

ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่ได้นำโครงการดีๆ เข้ามาในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ดร.ชุมพล พรประภา คอยสนับสนุนให้ทุนและคำปรึกษา จากความคิดเห็นและประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้ง 9 ชีวิต ได้จัดตั้ง “ชมรม Humanitarian Affairs” ขึ้นมา เพื่อเตรียมความพร้อมของน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพร่วมกัน ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ช่วยเหลือผู้อื่น ในอนาคตข้างหน้า ทั้ง 4 กล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994

Nine Student Representatives from RMUTT participated in Global Leadership Symposium

The Humanitarian Affairs, United Kingdom, recently invited student representatives from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) to attend its “Third University Scholars Leardership Symposium 2012”, which took place in Bali, Indonesia. This year’s theme, “Making Young Headers,” focused on global poverty, and how students could become involved in creating a better world.

The nine representatives from RMUTT joined more than 350 students from all corners of the world at this international event. These students were selected based on their active involvement in the field of sustainable development. Throughout seven days, the students participated in a wide range of hands-on activities, including conducting stage dramas, video productions, and taking field trips to visit a number of social organizations for impoverished children.

“I am interested in humanitarian issues and also in developing my leadership skills,” said Natnida Pittimol, third-year student from the International Business English program. “My group was assigned to work on educational deprivation, and we brainstormed several ideas that would help to alleviate the situation around the world.” She also brought Thai flute and played a few tunes to fellow students from Indonesia. “The event also encouraged me to practice my English speaking skills as well as other self-development skills,” she added.

Developing leadership skills was also an important area for Natnida’s classmates. Pittiwat Pamakatae, third-year student in the Architectural Technology program, said, “I participated in World Scout Day when I was in high school, and that experience inspired me to join similar activities. This event taught me about the spirit of volunteering and also about collaborations with people who came from a cultural backgroup that is different from mine.” As an architectural student, he applied his knowledge to the activities session, during brainstorming and also other activities.

The event was supported by the university and its Humanitarian Affairs Club, under the guidance of Dr. Chumphon Pornprapa.