คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดงานยิ่งใหญ่ เปิดหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย โชว์ศักยภาพของคณะ

นางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยในงานนิทรรศการ “คหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย รวมใจถวายแม่ของแผ่นดิน” นิทรรศการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การบริการวิชาการแก่สังคม การแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการแสดงเพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในสาขาวิชาชีพด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ และ คหกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการและการประกวดทักษะวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

“โน้ต” นายวินัย สุพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เล่าว่า นักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 160 คน ของสาขาได้ประดิษฐ์ “พวงมาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 80 พรรษา” ขึ้นมา ลักษณะมาลัยข้อพระกร เส้นผ่านศูนย์กลาง 380 เมตร ประดิษฐ์ด้วยกลีบมาลัยผ้า จำนวน 80,000 กลีบ เย็บติดทีละกลีบ ด้วยโครงสร้างของโฟม ที่แกะมือ โดยแต่ละคนแบ่งหน้าที่กัน จากนั้นได้นำมาประกอบเป็นพวงมาลัย ทางสาขาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“คิว” นายศักดา จงพัชราคม และ “นนนี่” นายปารเมศ เปเหล่าดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดสินค้า เล่าว่า ทางสาขาได้ตัดเย็บชุดขึ้นมาทั้งหมด 30 ชุด โดยใช้ผ้าฝ้ายในการตัดเย็บผสมผสานผ้าพื้นและผ้าลาย เพื่อสนองต่อพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงอนุรักษ์ผ้าไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม นำผ้าไทยไปสู่ตลาดโลก ในแนวคิด Ready to Wear ชุดลำรองที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน

นางอภิวันท์ อุดมพันธ์ แม่บ้านผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เล่าว่า เข้าร่วมโครงการสอนวิชาชีพ

คหกรรมศาสตร์ ในการทำ ข้าวผัดน้ำพริก น้ำจิ้มข้าวมันไก่ เนื่องจากอยากจะหาอาชีพเสริม สูตรที่ทางอาจารย์และนักศึกษาสอน สามารถนำไปใช้ได้จริง ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามารับการฝึกอาชีพ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต เวลาว่างจากงานประจำ หารายได้เสริมให้กับครอบครัวได้

วัฒนธรรมไทยคุณค่าที่ควรดำรงไว้คู่แผ่นดินไทย ความงดงามของความเป็นไทย ถูกถ่ายทอดโดยลูกหลานเยาวชนรุ่นหลัง สังคมที่กระแสนิยมเข้ามา ทำให้วัฒนธรรมไทยและสิ่งที่ดีงามของไทยเลือนหายไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเป็นหนึ่งในสังคมไทยที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้สืบไป

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994

Faculty of Home Economics Technology Honors HM the Queen

In commemorating HM Queen Sirikit’s 80th birthday anniversary in August, Faculty of Home Economics Technology hosted an exhibition day “Home Economics Technology and Thai Culture in Honor of HM the Queen”. The event featured a range of activities, including invention competitions, public services, academic display boards, and vocational training in textile and clothing, food and nutrition, and general home economics.

“The objective of the event was to encourage our students as well as the public to learn and appreciate Thai art and culture. This has always been one of our faculty’s missions,” said the faculty’s Dean, Jeerawat Rian-aree.

The centerpiece of the event is a handmade garland sewn from 80,000 pieces of cloths, a collaboration of 160 students from the Creative Crafts Technology program. “We would like to honor HM the Queen with this wrist garland, which is 380 meters in diameter. It has a styrofoam structure, and each of the 80,000 ‘petals’ was sewn individually by hand. As a faculty, we would like to say that we love the Queen and Long Live the Queen,” said Winai Suporn, second-year student from the Creative Crafts Technology program.

Students from the Fashion Design program showcased a collection of 30 ready-to-wear apparels made from cotton and local fabrics. “HM the Queen has been the main supporter of Thai fabrics. With the royal support, Thai fabrics now have made its name globally,” said Sakda Jongpatcharakom, second-year student from the Fashion Design program.

The General Home Economics program organized cooking workshops, demostrating how to make popular Thai recipes from scratch. “These recipes are easy to follow. I can learn how to make these dishes and make some side money to support my family,” said a housewife who participated in the workshop.